مبدل استیل

مبدل های مسی استخر به علت برتر بودن مس در انتقال حرارت نسبت به استیل راندمان بسیار بیشتری نسبت به مبدلهای مشابه و همسایز استیل دارند بنابراین آب استخر را زودتر به درجه دلخواه شما می رسانند

همچنین مصرف انژی کاهش یافته و هزینه آن کمتر می شود
توجه داشته باشید که مصرف انژی در مبدل با سایز آن نصبت ماکوس دارد
موردی که باید به آن دقت کرد این است که بسته به درجه سختی آب استخر مبدل های مسی بعد از مدتی احتیاج به رسوب گیری و سرویس دارند تا به راندمان اولیه باز گردند